اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا غلامی جمکرانی

استادیار گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

gholamiqom-iau.ac.ir

سردبیر

زهرا پورزمانی

استاد، گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

zahra.poorzamaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

حسن یزدیفر

استاد حسابداری دانشگاه سالفورد انگلستان

hyazdifarbournemouth.ac.uk

اعضای هیات تحریریه

مهدی مرادی

استاد، گروه آموزشی حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

mhd_moradium.ac.ir

هاشم نیکومرام

استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

h-nikomramsrbiau.ac.ir

عزت الله نادری

استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

naderigmail.com

نرگس سرلک

دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه قم، قم، ایران.

sarlak.nargesgmail.com

سحر سپاسی

دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

sepasimodares.ac.ir

محمد کاشانی پور

دانشیار، پردیس فارابی قم، دانشگاه تهران، قم، ایران.

kashanipourut.ac.ir

مدیر داخلی

مژگان صفا

حسابداری استادیار، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

mozhgan_safayahoo.com

کارشناس نشریه

نجمه باقریان

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، متخصص حوزه نشریات علمی استاد مدعو، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

n.bagherian64gmail.com