درباره نشریه

 

 عنوان نشریه

مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی

 صاحب امتیاز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

شاپای الکترونیکی

شاپای چاپی

 

 

 
 
 

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

فصلنامه

 کشور – شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

1400

حوزه تخصصی

حسابداری

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

 

 میانگین زمان داوری

3 ماه

هزینه انتشار مقاله

انتشار مقاله در این مجله رایگان است

نوع داوری

دوسو ناشناس

حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 نرم افزار بررسی مشابهت یابی و سرقت علمی در مرحله ارزیابی

سمیم نور